Shabbat Service - Avadim Hayinu

© 2015 Temple Beth Shalom Hastings

Avadim Hayinu, choir honors Dr. Martin Luther King Jr.

Friday, January 15, 2016 - 7:30pm